jueves, 28 de marzo de 2013

proposta metolodògica


PROPOSTA METODOLÒGICA


Així doncs el meu paper al centre conjuntament amb l’assessorament del tutor em permetrà:

-  Observar i intervenir directa i activament de dos casos concrets dins de l’àmbit infantil i adolescent. (cas 1:nen 15 anys i cas 2:nen de 12 anys)
-   Conèixer, reflexionar i analitzar diferents casos del centre dels quals no s’ha pogut seguir una observació directa en les sessions.
-  Aplicar, corregir, analitzar resultats i cercar test atenent les necessitats dels casos. (WISC,BASC, TAMAI, D2...)
-  Ampliar coneixements a partir de casos reals sobre TDAH, trastorns de conducta, d’aprenentatge, autoestima...
-  Reflexionar, observar i participar en entrevistes realitzades  en contextos que relacionen els casos ( context familiar i escolar)
-   Cercar i/o  crear recursos i materials necessaris per a poder millorar en els aspectes destacats dels casos analitzats.
-  Conèixer el paper i les funcions psicopedagògiques en un context real com un centre.
Concretament, tal i com està exposat al primer punt, em centraré en dos casos d’intervenció els quals esdevindré un paper actiu en les sessions,  sempre assessorada i acompanyada per la meva tutora de pràctiques.


FASE 1 :   REFLEXIÓ PROJECTE                          
DATA:  1-15 març                     HORES: 12 hores
Objectius:
-  Conèixer el paper i les funcions psicopedagògiques en un context real com un centre.
-  Conèixer, reflexionar i analitzar diferents casos del centre dels quals no s’ha pogut seguir una observació directa en les sessions.
-  Determinar els aspectes importants del projecte mitjançant l’assessorament del tutor.

Destinataris/àries: tutor de pràctiques, alumne de pràctiques, altres professionals del centre

ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Establir diferents reunions  personals amb el tutor de pràctiques per determinar aspectes del centre, casos i establir els primers esbossos del projecte que es portarà a terme.
 2. Conèixer el funcionament del centre tant com a nivell organitzatiu, econòmic com metodològic.
 3. Conèixer els diferents casos que es porten al centre per mitjà d’entrevistes personals amb altres especialistes i amb el tutor de pràctiques mitjançant  diferents documents aportats ( tests, dibuixos, entrevistes....)
 4. Conèixer diferents professionals que intervenen al centre i conèixer alguns casos que porten
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Observació directa i anotacions escrites a un bloc de treball.
 2. Entrevistes amb el tutor per conèixer el funcionament del centre i els casos que es porten a terme.
 3. Entrevistes amb diferents professionals del centre.
 4. Organigrama i dossier aportat pel centre
INDICADORS D’AVALUACIÓ
-                     Implicació en les reunions i entrevistes amb el tutor
-                     Realització d’un projecte ajustat a la realitat del centre
-                     Intervenció i motivació en les sessions i entrevistes.


FASE 2 :  RECERCA  I DEFINICIÓ  DEL PROJECTE          
  DATA:   18-22 març                   HORES:  8 hores
Objectius:
-  Observar i analitzar la informació obtinguda de dos casos concrets dins de l’àmbit infantil i adolescent fins al moment. (cas 1:nen 15 anys i cas 2:nen de 12 anys)
-  Analitzar resultats i cercar test atenent les necessitats dels casos. (WISC,BASC, TAMAI, D2...)
-  Ampliar coneixements a partir de casos reals sobre TDAH, trastorns de conducta, d’aprenentatge, autoestima...
-  Cercar i/o  crear recursos i materials necessaris per a poder millorar en els aspectes destacats dels casos analitzats.
Destinataris:
ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Conèixer la tipologia de test que utilitza el centre i la qual és essencial per a cada cas.
 2. Entrar presencialment a diferents sessions de casos amb nens i adolescents.
 3. Cercar informació mitjançant entrevistes amb el tutor i la informació recollida de cada cas ( test, dibuixos, entrevistes...)
 4. Analitzar i reflexionar sobre els casos amb el tutor de pràctiques.
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Observació directa de test
 2. Observació directa de sessions amb els casos del nen de 15 anys i 12 anys
 3. Material de la uoc per recercar informació
INDICADORS D’AVALUACIÓ
-                     Aplicar correctament els diferents test
-                     Conèixer la informació obtinguda dels test
-                     Saber identificar el test adequat per a cada cas
-                     Cercar informació sobre les necessitats de cada cas
-                     Plantejar activitats ajustades a les necessitats de cada cas


FASE 3 :  PLA D’INTERVENCIÓ DELS DOS CASOS                       
  DATA:8 abrils al 20 maig                      HORES:   40
Objectius:
-  Observar i intervenir directa i activament de dos casos concrets dins de l’àmbit infantil i adolescent. (cas 1:nen 15 anys i cas 2:nen de 12 anys)
-   Conèixer, reflexionar i analitzar diferents casos del centre dels quals no s’ha pogut seguir una observació directa en les sessions.
-  Aplicar, corregir, analitzar resultats de diferents test atenent les necessitats dels casos. (WISC,BASC, TAMAI, D2...)
-  Reflexionar, observar i participar en entrevistes realitzades  en contextos que relacionen els casos ( context familiar i escolar)
-   Cercar i/o  crear recursos i materials necessaris per a poder millorar en els aspectes destacats dels casos analitzats.

Destinataris: adolescent 15 anys, nen de 12 anys, tutor de pràctiques, famílies i entorn escolar: tutors respectius dels subjectes dels casos

ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Aplicar test als casos presencials
 2. Corregir test i analitzar la informació obtinguda
 3. Conèixer els diferents contextos dels casos ( escolar, familiar i personal)
 4. Establir els objectius que pretenem millorar mitjançant un pla d’intervenció
 5. Crear un pla d’intervenció ajustat a les necessitats dels dos casos
 6. Observació directa de les sessions amb els nens dels dos casos específics
 7. Cercar i plantejar activitats que s’ajustin a les necessitats dels casos
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Test
 2. Entrevista amb el tutor
 3. Observació directa de les sessions
 4. Graelles d’observació i anotacions de les sessions
INDICADORS D’AVALUACIÓ
-                     Ajustar un pla d’intervenció adequat a les necessitats dels casos
-                     Relaciona casos i aspectes teòrics apresos
-                     Actitud i empatia amb els casos
-                     Preparació d’entrevistes
-                     Documentació dels aspectes importants de cada sessió.


FASE 4 :  REFLEXIÓ I ADEQUACIÓ DEL PLA                                 
DATA:          20 maig- 8 juny            HORES:  15
Objectius:
-  Reflexionar sobre la evolució i seguiment dels dos casos concrets dins de l’àmbit infantil i adolescent. (cas 1:nen 15 anys i cas 2:nen de 12 anys)
-  Reflexionar, observar i participar en activitats realitzades pels dos casos.
-   Cercar i/o  crear recursos i materials necessaris per a poder millorar en els aspectes destacats dels casos analitzats.
-  Autoreflexió i critica del procés d’intervenció dels dos casos
Destinataris: Subjectes dels casos, entorn familiar i personal, tutor de pràctiques.
ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Realitzar activitats de control per seguir la evolució
 2. Revisar els objectius treballats i assolits
 3. Reflexionar i adequar el pla a les necessitats reals dels subjectes. Continuar amb el mateix o revisar objectius i aspectes a treballar.

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Tests
 2. Activitats de control
 3. Autoreflexions
 4. Qüestionaris

INDICADORS D’AVALUACIÓ
 1. Revisió i autocrítica del pla d’intervenció
 2. Avaluació dels objectius plantejats i objectius aconseguits
 3. Evolució dels casos en els diferents contextos ( familiar, escolar)

Descripció del projecte


1.     Descripció del tema del projecteEl centre on realitzo les practiques s’anomena “Centre psicologia Onment”. Es tracta d’un centre format per un equip de professionals especialitzats en diferents àmbits de la psicologia.
 El projecte del Practicum II,  es centra en l’àmbit de psicologia infantil i juvenil i en el de reeducació. Aquests àmbits ofereixen la possibilitat de conèixer dins d’un ambient real aspectes del TDA-H, diferents trastorns generalitzats del desenvolupament, trastorns de conducta i d’ansietat, trastorns de l’aprenentatge tot adequant i realitzant una prevenció, avaluació i intervenció, entre d’altres. Tanmateix es tracta d’un centre que col·labora amb diferents associacions, tals com la de TDAH i Universitats, fet que m’ajudarà a ampliar aspectes més teòrics.
Principalment una de les finalitats i objectius que em plantejo al llarg d’aquest projecte és conèixer i ajustar la meva pràctica a les diferents dificultats i necessitats que sorgeixen dels diferents nens i adolescents que arriben al centre, ja vinguin per part de trastorns de conducta, d’aprenentatge, per TDA-H.... Concretament  en aquests casos, es detectarà el motiu per a que l’alumne necessita l’atenció i s’adequaran els recursos necessaris per a poder millorar en els aspectes destacats., ja sigui a partir de demandes per les escoles i/ o dels propis pares.
En aquest sentit s’intenta treballar tenint present tots els contextos que afecten tant als infants com als adolescents (context familiar, personal i escolar) per tal de trobar solucions a les demandes.
Tanmateix per fer front a aquests objectius que em proposo al  llarg del meu projecte és important intervenir i participar de manera activa. La meva participació en els casos esdevindrà activa des de l’inici de la demanda, fet important per conèixer tots els aspectes  i en els diferents contextos que intervenen (personal, familiar i escolar). Si més no, cada cas dels nens o adolescents suposarà l’aplicació de mesures, recursos i tècniques diferents. 
En primer lloc un cop coneixent l’origen de la demanda i realitzant una petita entrevista se’ls aplicarà els qüestionaris i tests pertinents per determinar aspectes essencials en els trastorns, dèficits o necessitats que presentin. Un cop determinat els aspectes a millorar i coneixent els contextos que influeixen, en les sessions individuals que es portaran a terme s’aplicaran recursos i tècniques per tal de satisfer les necessitats de cada cas. Concretament  els dos casos els quals centraré  el meu projecte conjuntament amb els punts anterior esmentats són:
Cas1:Els pares d’un nen de 15 anys arriben al centre psicopedagògic privat perquè té un baix rendiment acadèmic i poca autoestima.
Cas 2: La mare d’un nen de 12 anys arriba al centre preocupada pel futur canvi cap a l’institut. D’altra banda cal incidir a nivell escolar les dificultats socials que presenta. 

martes, 26 de marzo de 2013

PRACTICUM II


Continuem l'aventura psicopedagògica  en aquest mateix bloc que vaig realitzar per les primeres pràctiques.

Si més no, el PRACTICUM II  representa la continuació i el final del camí que anem forjant  poc a poc.

Aquest camí ens permetrà relacionar aquesta motxila plena del bagatge acumulat al llarg de les diverses assignatures conjuntament amb l'experiència real en un centre sobre la realitat que envolta la psicopedagogia.

Aquest camí ple de reflexions, experiències, aprenentatge....