domingo, 28 de octubre de 2012

anàlisi i recollida d'informació

Els elements de recollida d'informació com a punt essencial per detallar el context on l'infant intervé. 

 


Durant una sessió vaig estar analitzant amb la meva tutora tota la informació i recerca necessaria per coneixer els diferents contexts analitzats d'un cas concret i com s'havia portat a terme en un cas concret.


La mare d'un nen  de 6 anys va arribar al centre amb la necessitat de trobar ajuda i pautes per poder controlar el seu fill. Es tracta del fill petit, el qual té un germà de 8 anys, i segons els pares presenta problemes de conducta i agressivitat a casa.
Així doncs, per coneixer més el cas, es realitza una funció de recollida de informació per part del centre per tal de coneixer més profundament els diferents contextos (familia, escola, nen)

 FAMILIA
Als pares se'ls realitza primerament una entrevista personal. Ells expressen el motiu el qual els preocupa del seu nen, així com exemples del seu comportament amb diferents membres de la familia,normes, característiques del nen..... 
El següent pas a realitzar amb els pares va ser passar els diferents test : CBCL, BASC, SDQ.
La meva tutora em va ensenyar els tests, els tipus de preguntes i les conclusions extretes de cadascu. Cal dir que va ser molt interessant veure aquests tests, a que si que en coneixia resultats extrets d'aquets però no els havia vist personalment ni sabia com es passaven ni com es corregien,tanmateix els resultats que en podriem extreure.

ESCOLA 
Primer es va mantenir una entrevista amb el tutor per coneixer més profundament com es desenvolupava el nen amb altres alumnes, amb els professors.... Cal dir que l'alumne ja va presentar un incident quan feia p3 i que el tutor que tenia enguany era nou, així que detallaria els aspectes del nen segons l'havia vist des de setembre d'enguany. Per concretar més aquests aspectes, el tutor va realitzar el test BASC. Tanmateix vaig poder veure el test amb les preguntes i respostes i la seva correció.


ALUMNE
Concretament amb l'alumne també se li van passar diversos tests. Com que es tracta d'un nen petit, ell deia les respostes i la meva tutora de pràctiques anava marcant les respostes. Tanmateix també se li va fer dibuixar aspectes com: ell mateix, la seva familia, un abre i una casa.


 Així doncs, varem estar analitzant aquests aspectes, conjuntament amb els resultats extrets de cada context i destacantla importància de coneixer primerament el context on intervé l'alumne per tal de poder ajustar al màxim la intervenció. Dels resultats extrets, i a trets generals, podem observar que el nen presenta un index d'agresivitat i problemes de socialibilització, però que s'exterioritzen més a nivell familiar que a nivell escolar. La meva funció va ser conèixer diferents instruments per obtenir informació de diferents context directament en la pràctica d'un cas concret. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario