jueves, 28 de marzo de 2013

proposta metolodògica


PROPOSTA METODOLÒGICA


Així doncs el meu paper al centre conjuntament amb l’assessorament del tutor em permetrà:

-  Observar i intervenir directa i activament de dos casos concrets dins de l’àmbit infantil i adolescent. (cas 1:nen 15 anys i cas 2:nen de 12 anys)
-   Conèixer, reflexionar i analitzar diferents casos del centre dels quals no s’ha pogut seguir una observació directa en les sessions.
-  Aplicar, corregir, analitzar resultats i cercar test atenent les necessitats dels casos. (WISC,BASC, TAMAI, D2...)
-  Ampliar coneixements a partir de casos reals sobre TDAH, trastorns de conducta, d’aprenentatge, autoestima...
-  Reflexionar, observar i participar en entrevistes realitzades  en contextos que relacionen els casos ( context familiar i escolar)
-   Cercar i/o  crear recursos i materials necessaris per a poder millorar en els aspectes destacats dels casos analitzats.
-  Conèixer el paper i les funcions psicopedagògiques en un context real com un centre.
Concretament, tal i com està exposat al primer punt, em centraré en dos casos d’intervenció els quals esdevindré un paper actiu en les sessions,  sempre assessorada i acompanyada per la meva tutora de pràctiques.


FASE 1 :   REFLEXIÓ PROJECTE                          
DATA:  1-15 març                     HORES: 12 hores
Objectius:
-  Conèixer el paper i les funcions psicopedagògiques en un context real com un centre.
-  Conèixer, reflexionar i analitzar diferents casos del centre dels quals no s’ha pogut seguir una observació directa en les sessions.
-  Determinar els aspectes importants del projecte mitjançant l’assessorament del tutor.

Destinataris/àries: tutor de pràctiques, alumne de pràctiques, altres professionals del centre

ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Establir diferents reunions  personals amb el tutor de pràctiques per determinar aspectes del centre, casos i establir els primers esbossos del projecte que es portarà a terme.
 2. Conèixer el funcionament del centre tant com a nivell organitzatiu, econòmic com metodològic.
 3. Conèixer els diferents casos que es porten al centre per mitjà d’entrevistes personals amb altres especialistes i amb el tutor de pràctiques mitjançant  diferents documents aportats ( tests, dibuixos, entrevistes....)
 4. Conèixer diferents professionals que intervenen al centre i conèixer alguns casos que porten
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Observació directa i anotacions escrites a un bloc de treball.
 2. Entrevistes amb el tutor per conèixer el funcionament del centre i els casos que es porten a terme.
 3. Entrevistes amb diferents professionals del centre.
 4. Organigrama i dossier aportat pel centre
INDICADORS D’AVALUACIÓ
-                     Implicació en les reunions i entrevistes amb el tutor
-                     Realització d’un projecte ajustat a la realitat del centre
-                     Intervenció i motivació en les sessions i entrevistes.


FASE 2 :  RECERCA  I DEFINICIÓ  DEL PROJECTE          
  DATA:   18-22 març                   HORES:  8 hores
Objectius:
-  Observar i analitzar la informació obtinguda de dos casos concrets dins de l’àmbit infantil i adolescent fins al moment. (cas 1:nen 15 anys i cas 2:nen de 12 anys)
-  Analitzar resultats i cercar test atenent les necessitats dels casos. (WISC,BASC, TAMAI, D2...)
-  Ampliar coneixements a partir de casos reals sobre TDAH, trastorns de conducta, d’aprenentatge, autoestima...
-  Cercar i/o  crear recursos i materials necessaris per a poder millorar en els aspectes destacats dels casos analitzats.
Destinataris:
ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Conèixer la tipologia de test que utilitza el centre i la qual és essencial per a cada cas.
 2. Entrar presencialment a diferents sessions de casos amb nens i adolescents.
 3. Cercar informació mitjançant entrevistes amb el tutor i la informació recollida de cada cas ( test, dibuixos, entrevistes...)
 4. Analitzar i reflexionar sobre els casos amb el tutor de pràctiques.
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Observació directa de test
 2. Observació directa de sessions amb els casos del nen de 15 anys i 12 anys
 3. Material de la uoc per recercar informació
INDICADORS D’AVALUACIÓ
-                     Aplicar correctament els diferents test
-                     Conèixer la informació obtinguda dels test
-                     Saber identificar el test adequat per a cada cas
-                     Cercar informació sobre les necessitats de cada cas
-                     Plantejar activitats ajustades a les necessitats de cada cas


FASE 3 :  PLA D’INTERVENCIÓ DELS DOS CASOS                       
  DATA:8 abrils al 20 maig                      HORES:   40
Objectius:
-  Observar i intervenir directa i activament de dos casos concrets dins de l’àmbit infantil i adolescent. (cas 1:nen 15 anys i cas 2:nen de 12 anys)
-   Conèixer, reflexionar i analitzar diferents casos del centre dels quals no s’ha pogut seguir una observació directa en les sessions.
-  Aplicar, corregir, analitzar resultats de diferents test atenent les necessitats dels casos. (WISC,BASC, TAMAI, D2...)
-  Reflexionar, observar i participar en entrevistes realitzades  en contextos que relacionen els casos ( context familiar i escolar)
-   Cercar i/o  crear recursos i materials necessaris per a poder millorar en els aspectes destacats dels casos analitzats.

Destinataris: adolescent 15 anys, nen de 12 anys, tutor de pràctiques, famílies i entorn escolar: tutors respectius dels subjectes dels casos

ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Aplicar test als casos presencials
 2. Corregir test i analitzar la informació obtinguda
 3. Conèixer els diferents contextos dels casos ( escolar, familiar i personal)
 4. Establir els objectius que pretenem millorar mitjançant un pla d’intervenció
 5. Crear un pla d’intervenció ajustat a les necessitats dels dos casos
 6. Observació directa de les sessions amb els nens dels dos casos específics
 7. Cercar i plantejar activitats que s’ajustin a les necessitats dels casos
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Test
 2. Entrevista amb el tutor
 3. Observació directa de les sessions
 4. Graelles d’observació i anotacions de les sessions
INDICADORS D’AVALUACIÓ
-                     Ajustar un pla d’intervenció adequat a les necessitats dels casos
-                     Relaciona casos i aspectes teòrics apresos
-                     Actitud i empatia amb els casos
-                     Preparació d’entrevistes
-                     Documentació dels aspectes importants de cada sessió.


FASE 4 :  REFLEXIÓ I ADEQUACIÓ DEL PLA                                 
DATA:          20 maig- 8 juny            HORES:  15
Objectius:
-  Reflexionar sobre la evolució i seguiment dels dos casos concrets dins de l’àmbit infantil i adolescent. (cas 1:nen 15 anys i cas 2:nen de 12 anys)
-  Reflexionar, observar i participar en activitats realitzades pels dos casos.
-   Cercar i/o  crear recursos i materials necessaris per a poder millorar en els aspectes destacats dels casos analitzats.
-  Autoreflexió i critica del procés d’intervenció dels dos casos
Destinataris: Subjectes dels casos, entorn familiar i personal, tutor de pràctiques.
ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Realitzar activitats de control per seguir la evolució
 2. Revisar els objectius treballats i assolits
 3. Reflexionar i adequar el pla a les necessitats reals dels subjectes. Continuar amb el mateix o revisar objectius i aspectes a treballar.

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Tests
 2. Activitats de control
 3. Autoreflexions
 4. Qüestionaris

INDICADORS D’AVALUACIÓ
 1. Revisió i autocrítica del pla d’intervenció
 2. Avaluació dels objectius plantejats i objectius aconseguits
 3. Evolució dels casos en els diferents contextos ( familiar, escolar)

No hay comentarios:

Publicar un comentario